Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Ngày

Điện Lực

Khu vực

Bắt đầu

Kết thúc

Lý do

13/10/2021

Điện lực Dương Minh Châu

Ấp Phước Lễ xã Phước Ninh

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Tân Biên

Nguyễn Văn Công (CS Hàn điện)

08:00

09:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Hoà Thành

Ấp Long Yên xã Long Thành Nam

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Hoà Thành

Khu phố Long Trung, Long Chí phường Long Thành Trung; ấp Long Khương xã Long Thành Nam

06:00

17:00

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

13/10/2021

Điện lực Bến Cầu

Ấp Ngã Tắc xã Long Hưng

08:00

11:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Khu phố 4, 5, 6 phường IV

06:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Khu phố 5, 6 phường IV

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Gò Dầu

Ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Trảng Bàng

Ấp Bùng Binh xã Hưng Thuận

07:30

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Tân Châu

DNTN Nguyễn Thị Lời

08:00

11:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Tân Châu

Cao su Tân Biên 3

13:30

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Châu Thành

Ấp Suối Muồn xã Thái Bình

16:30

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Châu Thành

Ấp Suối Muồn xã Thái Bình

07:00

09:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Dương Minh Châu

Tổ 13 ấp Phước Tân 3 xã Phan

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Tân Biên

Cơ sở Hữu Thời

14:30

15:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Tân Biên

Công ty Tiến Thành

09:30

10:45

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Tân Biên

Cơ sở Trịnh Văn Thiệu

11:00

11:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Bến Cầu

Ấp Long Cường xã Long Khánh

08:00

11:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Bến Cầu

Ấp Bàu Tràm Nhỏ xã Tiên Thuận

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Bến Cầu

Ấp Long Hưng, Long An xã Long Thuận

13:30

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Khu phố Ninh Thọ, Ninh Lộc phường Ninh Sơn; Khu phố 5 phường III

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Gò Dầu

Ấp Trâm Vàng 2 xã Thanh Phước. Ấp Bàu Vừng xã Phước Trạch. Ấp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh.

08:00

17:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

14/10/2021

Điện lực Trảng Bàng

Khu phố An Thới phường An Tịnh

07:30

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Trảng Bàng

Khu phố Lộc Thành phường Trảng Bàng

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Châu Thành

Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi

07:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Châu Thành

Ấp Sa Nghe xã An Cơ

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Hoà Thành

Ấp Long Hải, Trường Giang xã Trường Tây

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Bến Cầu

Ấp Phước Hưng, Phước dân xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng

08:00

11:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Bến Cầu

Ấp Phước Hưng xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Khu phố Ninh Phú phường Ninh Sơn

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Gò Dầu

Khu phố Nội Ô A Thị trấn Gò Dầu

08:00

17:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

15/10/2021

Điện lực Trảng Bàng

Ấp Lộc Trung, Lộc Trị, Lộc Thuận xã Hưng Thuận

07:30

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp